Štátna pokladnica

Veľkosťou spravovaných zdrojov sa Štátna pokladnica zaraďuje k veľkým komerčným bankám v SR ako sú Slovenská sporiteľňa, VÚB banka a Tatra banka.Štátna pokladnica je významnou súčasťou komplexného manažmentu verejných financií. Systém štátnej pokladnice zabezpečuje realizáciu rozpočtov klientov verejnej správy, správu a centralizáciu riadenia verejných financií. K 31.12.2022 mali klienti Štátnej pokladnice na účtoch vedených v Štátnej pokladnici viac ako 17,5 mld. EUR.

#BEZPEČNOSŤ
#PROFESIONALITA
#DIGITALIZÁCIA
#SPOĽAHLIVOSŤ
Refinančný systém vybudovaný medzi ŠP a ARDAL* je unikátny aj v európskom meradle a významnou mierou prispieva k úsporám dosiahnutých pri správe štátneho dlhu.

Štátna pokladnica úzko spolupracuje s ARDAL. Denne plánuje vývoj cash flow a finančnými prostriedkami svojich klientov prispieva k efektívnemu riadeniu štátneho dlhu a schodku štátneho rozpočtu. Presun zdrojov klientov zo Štátnej pokladnice na účty Ministerstva financií
Slovenskej republiky sa realizuje prostredníctvom refinančného systému denne.

*Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity  (Ministerstvo financií SR)

Každá štvrtá platobná transakcia realizovaná v SR v roku 2022 smerovala do alebo odchádzala zo Štátnej pokladnice.

K 31.12.2022 Štátna pokladnica spravovala a eviduje viac ako 3,5 mil. účtov a podúčtov a realizuje viac ako 62 mil. platobných operácií ročne.

Platobná brána Štátnej pokladnice rozširuje a inovuje platobné služby štátu.

Od roku 2020 môžu občania Slovenskej republiky využívať aj nové platobné metódy Štátnej pokladnice pri platení za rôzne služby štátu prostredníctvom platobnej brány Štátnej pokladnice modernými platobnými nástrojmi ako sú platba kartou, Google Pay a Apple Pay, platobné tlačidlá vybraných komerčných bánk a samozrejme štandardné platby cez POS terminály. Neustále rastúci trend úhrad prostredníctvom platobnej brány Štátnej pokladnice zapríčinil až 160%-ný nárast počtu transakcií oproti roku 2021 v celkovom objeme viac ako 31,3 mil. EUR.

Štátna pokladnica sa aktívne zapája do rôznych projektov verejnej správy, s cieľom digitalizovať platobné služby štátu a tým zabezpečiť efektívne a bezpečné platobné nástroje.

Štátna pokladnica podporila pilot Finančnej správy SR a v kooperácií pripravili pre svojich klientov možnosť zaplatiť preddavky daní a dane za rok 2022 prostredníctvom platobnej brány Štátnej pokladnice cez portál Finančnej správy. Online platbu daňovej povinnosti bude možné
uskutočniť s využitím platobnej karty, platobnej metódy Google Pay alebo Apple Pay, prípadne prostredníctvom platobných tlačidiel vybraných bánk na Slovensku.

Ambíciou Štátnej pokladnice je byť naďalej moderným a bezpečným poskytovateľom platobných
služieb.

Primárnym cieľom Štátnej pokladnice je poskytovať klientom, ministerstvám, poisťovniam a ostatným subjektom verejnej správy, komplexné služby pre rýchlu, pohodlnú a bezproblémovú realizáciu rozpočtov a platobných operácií a napomáhať tak zabezpečeniu funkcií a služieb štátu.

Štátna pokladnica má dôveru štátnych inštitúcií a obyvateľstva. Stabilný informačný systém, budovaný dlhoročnými skúsenosťami je zárukou ako byť bezpečným poskytovateľom a profesionálnym garantom platobných služieb na Slovensku.

Bezpečný poskytovateľ a spoľahlivý garant platobných služieb